Vandaag geopend van 09:00 t/m 18:00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bloemen Vincent BV

Ondernemingsgegevens    
Bloemen Vincent BV
Handelsnaam: Tuincenter Vincent
Donckstraat 118
9200 Dendermonde
BTW BE0429.132.750

info@tuincenter-vincent.be 

tel  +32 (0)52 21 14 04
fax +32 (0)52 22 14 28

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Bloemen Vincent, een bv met maatschappelijke zetel te Donckstraat 118, 9200 Dendermonde (België), BTW BE 0429.132.750., (hierna 'Tuincentrum Vincent') biedt haar klanten de mogelijkheid om een deel van het assortiment van Tuincentrum Vincent online aan te kopen.  
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshop assortiment.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Tuincentrum Vincent is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tuincentrum Vincent is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tuincentrum Vincent.

Tuincentrum Vincent is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van Tuincentrum Vincent online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Tuincentrum Vincent. De klant kan binnen 24 uur na ontvangst van deze bevestiging de bestelling kosteloos annuleren. Na deze periode is de bestelling definitief. Tuincentrum Vincent behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum/termijn.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Bankcontact/Mister Cash
  • iDEAL

Wij leveren enkel in België. Een aantal producten wordt naar een beperkte regio verzonden (cf. beschrijving en verzendkosten bij elk product of Transportkosten webshop).
Een beperkt assortiment vijverartikelen verzenden wij ook naar Nederland. De mogelijkheid tot verzending naar Nederland staat steeds vermeld bij de desbetreffende producten.

Wanneer de aangekochte artikelen op de webshop de gewichtsgrens van 30 kg overschrijden dan kan de verzending in twee gesplitst worden en kunnen er extra transportkosten in rekening worden gebracht. Wanneer dit het geval is, neemt Tuincentrum Vincent steeds contact op met de klant om tot een overeenstemming van transport te komen. Wanneer de klant met het voorstel niet akkoord kan gaan, kan in onderling overleg de order kosteloos geannuleerd worden.

Artikelen die besteld zijn 'voor afhaling’ blijven maximum 7 dagen gereserveerd. Eens deze termijn is verstreken, wordt de bestelling geannuleerd en het bestelbedrag teruggestort. Indien u de artikelen alsnog wenst, dient u een nieuwe bestelling te plaatsen.
Kunt u de bestelling binnen de 7 dagen niet afhalen en wilt u de afhaaltermijn verlengen, gelieve ons dan te verwittigen: info@tuincenter-vincent.be of 052/21.14.04.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Tuincentrum Vincent. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tuincentrum Vincent te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tuincentrum Vincent beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Tuincentrum Vincent zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7: Klachten

Indien de klant klachten of vragen heeft omtrent door Tuincentrum Vincent geleverde goederen of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar info@tuincenter-vincent.be of een brief naar Tuincentrum Vincent, Donckstraat 118, 9200 Dendermonde, België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
 

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Tuincentrum Vincent via info@tuincenter-vincent.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Tuincentrum Vincent.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur zoals snijbloemen, handgebonden boeketten, bloemstukken, kamerplanten, tuinplanten, andere levende materialen die verkocht worden op de webshop van Tuincentrum Vincent, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.
 

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan Tuincentrum Vincent mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering de klantendienst van Tuincentrum Vincent op de hoogte stellen van hun beslissing de overeenkomst te herroepen en dit via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail). De klant moet de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op zijn kosten terug bezorgen aan Tuincentrum Vincent, Donckstraat 118, 9200 Dendermonde, België.
De kosten van het retourzenden zijn de kosten die BPost of een andere door de klant gekozen verzender in rekening brengt, afhankelijk van de grootte van het pakket. Wanneer een retourzending niet of onvoldoende gefrankeerd is, brengen wij deze kosten (inclusief een eventuele boete) in mindering op het terug te storten bedrag. Afhankelijk van de door de klant bestelde producten kan hij er ook voor kiezen om deze gratis zelf terug te bezorgen aan ons tuincentrum. Een retourzending is voor eigen risico. Tuincentrum Vincent is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van producten. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
- producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals bloemen, planten, kerstbomen, graszoden, andere levende materialen en dierenvoeding
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of besteld (zoals er zijn: siergrind en -split, Firestone vijverfolie, tuinhout, kunstgras, graszoden, anti-wortel/onkruiddoek, houtpellets, schors (los en big bag),...) 
- cadeaubonnen 
- levende producten zoals vissen en huisdieren
- artikelen die op jaarbasis slechts gedurende een korte periode gebruikt kunnen worden zoals kunstkerstbomen, kerstverlichting, kerstdecoratie, enz.

Nadat de klant gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht ontvangt hij de betaling binnen de veertien dagen terug. Tuincentrum Vincent betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee de klant heeft betaald, tenzij de klant een andere methode met ons afspreekt.
 

Artikel 10: Privacy

Raadpleeg hier onze Privacy policy

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op info@tuincenter-vincent.be
 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Tuincentrum Vincent om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 12: Klantendienst Tuincentrum Vincent

De klantendienst van Tuincentrum Vincent is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 52211404, via e-mail op info@tuincenter-vincent.be of per post op het volgende adres Tuincentrum Vincent, Donckstraat 118, 9200 Dendermonde, België.
 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tuincentrum Vincent. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Tuincentrum Vincent kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.
 

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde, België bevoegd. 

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Laat ons weten waar je naar op zoek bent!

Velden met * zijn verplicht.