Vandaag zijn wij helaas gesloten

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Tuincenter Vincent BV
Donckstraat 118 - 9200 Dendermonde
BTW BE0429.132.750

info@tuincenter-vincent.be

+32 (0)52 21 14 04

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die Tuincenter Vincent (T.V.) aanbiedt in de fysieke winkel, als ook op de webshop. De webshop van T.V. biedt haar klanten echter de mogelijkheid om slechts een deel van het assortiment online aan te kopen.

 

Deze Algemene contractvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten gesloten met T.V. Door het sluiten van een overeenkomst aanvaardt de klant dat deze Algemene contractvoorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken en doet de klant uitdrukkelijk afstand van zijn (eventuele) eigen algemene voorwaarden. Afwijkingen op deze Algemene voorwaarden en eventuele Bijzondere voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon die bevoegd is om T.V. te vertegenwoordigen. In geen enkel geval kan men een afwijking afleiden uit een eventueel gebrek aan reactie of protest van de zijde van T.V. Tenslotte worden er door T.V. ook informatiebrochures, praktische richtlijnen en andere inlichtingen verspreid. In geval van een discrepantie tussen dergelijke documenten en deze Algemene contractvoorwaarden zullen de bepalingen in deze Algemene contractvoorwaarden te allen tijde voorgaan.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds incl. BTW en andere verplichte taksen worden uitgedrukt in EUR.  Alle productprijzen zijn exclusief montage-, waarborg-, leverings- en/of administratieve kosten. Indien er extra kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld en zijn deze ten laste van de Klant.

De Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen geldend op het moment van de bestelling zoals aangegeven in de winkel of anderszins overeengekomen tussen T.V. en de Klant. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Bestellingen en overeenkomsten

Een bestelling leidt slechts tot een overeenkomst als de totaalprijs werd betaald of als er een genummerde bestelbon of bevestigingsmail van T.V. is opgemaakt en aan de Klant is overhandigd of verstuurd. 

T.V. is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering wegens niet beschikbaarheid van het Product of in geval van Overmacht. In zo’n geval zal T.V. de Klant hiervan op de hoogte brengen binnen redelijke termijn en wordt er samen een oplossing gezocht. T.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren o.a. indien de Producten niet beschikbaar zijn, bij problemen door Overmacht of bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant.

Al onze overeenkomsten worden geacht te Dendermonde tot stand te zijn gekomen en zijn aldaar uitvoerbaar. Elk aanbod op de webshop staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De Producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

Alle door T.V. geleverde Producten blijven de eigendom van T.V. tot de volledige betaling van de prijs. De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen gaan over van T.V. naar de Klant na betaling bij aankopen in de winkel die onmiddellijk worden meegenomen of op het moment van de fysieke levering ongeacht de wijze van aankoop, indien de producten later geleverd worden. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gevonden, is de Klant er niet toe gerechtigd ze te gebruiken, verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.

 

Artikel 5: Betaling

De Klant kan betalen met deze betaalmiddelen:

  • cash (enkel in de winkel)

  • eco-cheques (voor bepaalde producten) (enkel in de winkel)

  • consumptie-cheques (enkel in de winkel)

  • Cadeaukaart van Tuincenter Vincent

  • Tegoedvoucher van Tuincenter Vincent

  • krediet- of betaalkaart (VISA, MASTERCARD, Maestro en Bancontact)

Enkel de klant is verantwoordelijk voor voldoende beschikbare liquide middelen op zijn krediet- of betaalkaart (controleer de limieten van de kredietkaart).

De Producten zijn betaalbaar op het ogenblik van de aankoop of van levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen T.V. en de Klant. De Klant is in dat geval verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

 

Artikel 6: Sancties bij niet-Betaling

Indien de Klant in gebreke blijft de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen, zal T.V. eerst een kosteloze herinnering sturen. In geval van niet-betaling binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na verzending van de herinnering, zullen er verwijlintresten verschuldigd zijn op de nog te betalen som tegen een referentie-interestvoet vermeerderd met 8 procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de dag na de verzending van de herinnering.

Daarenboven zal er een forfaitaire vergoeding worden aangerekend ten bedrage van:

(1) 20 euro als de nog verschuldigde som lager dan of gelijk is aan 150 euro;

(2) 30 euro vermeerderd met 10 % van de nog verschuldigde som als deze som hoger is dan 150,00 euro en lager dan of gelijk is aan 500,00 euro;

(3) 65 euro vermeerderd met 5 % van de nog verschuldigde som als deze som hoger is dan 500 euro, dit evenwel met een maximale forfaitaire vergoeding van 2.000,00 euro.

 

Artikel 7: Afhaling en Levering

7.1 Afhalingstermijn

Producten besteld "voor afhaling" blijven maximum 7 dagen gereserveerd. Opgelet; artikelen met korte houdbaarheidsdatum, zoals snijbloemen of planten kunnen niet langer dan 4 dagen gereserveerd worden. Eens deze termijn is verstreken, wordt de bestelling geannuleerd en het bestelbedrag teruggestort. Indien u de Producten alsnog wenst, dient u een nieuwe bestelling te plaatsen. Bestelde Producten “op maat” kunnen niet geannuleerd worden door de Klant na de besteldatum en zullen dus niet terugbetaald worden. Indien T.V. bepaalde extra kosten heeft moeten maken voor een bestelling van een Klant, zal T.V. deze alsnog mogen doorrekenen aan de klant na annulering van de bestelling door de Klant.

 

7.2 Leveringstermijn

T.V. verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen de met de Klant overeengekomen leveringstermijn. Indien T.V. niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt T.V. zich ertoe om de Klant hiervan binnen redelijke termijn op de hoogte te brengen. De Klant en T.V. zullen dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn overeenkomen. Als T.V. de leveringstermijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren. T.V. behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal T.V. de Klant tijdig op de hoogte brengen.


7.3 Afleveradres

Als er producten worden verzonden naar een bepaald adres in België of Nederland, dan is dat omdat de klant er om gevraagd heeft. T.V. is niet verantwoordelijk voor problemen bij de levering die het gevolg zijn van foutieve of onvolledige adresgegevens opgegeven door de Klant. Als de klant betwist zulke opdracht te hebben gegeven, dan moet hij of zij dit bewijzen.

 

De klant zorgt ervoor dat hij de producten op de dag van levering kan ontvangen. Volmachten aan volwassenen zijn mogelijk. Wie op de plaats van de levering in aanwezig is en de producten ontvangt, wordt vermoed zulke volmacht te hebben gekregen.

 

Indien er geleverd moet worden in een lage emissie-zone, is het aan de Klant om T.V. daarover op voorhand in te lichten, zo niet kunnen eventuele boetes doorrekend worden aan de Klant. Indien de producten niet kunnen afgeleverd worden omdat de klant de levering weigert, zijn alle bijkomende transportkosten voor rekening van de klant, tenzij hij kan aantonen dat de aangeboden goederen beschadigd waren en/of de producten niet conform aan de bestelling waren zodat hij de levering ervan rechtmatig heeft geweigerd.

Voor zware leveringen, zoals big bags, waarvoor het gebruik van een vrachtwagen (min. 9m) noodzakelijk is, moet de klant voorzien dat de vrachtwagen in de straat veilig kan parkeren en uitladen met een elektrische transpallet. Deze elektrische transpallet kan enkel op een vlakke verharde ondergrond rijden en wordt niet gebruikt om tot binnenshuis te leveren.

 

7.4 Aflevertarief
Alle verzendingen en leveringen worden gerekend aan de verzendings- en leveringstarieven van T.V. (zie op de Website van T.V.) en voorafgaand betaald door de klant. Deze tarieven gelden voor normale omstandigheden en voor een levering op de gelijkvloerse verdieping, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald op de bestelbon of in de bevestigingsmail.

 

Artikel 8: Ruilen en herroepen

De Klant kan kenbaar maken dat hij zijn aankoop wil herroepen of ruilen door:

ofwel een e-mail te sturen naar: info@tuincenter-vincent.be

ofwel zich te wenden tot de infobalie in de winkel

 

8.1 Ruilen

De Klant kan de aankoop van goederen ruilen bij een aankoop in een winkel, binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen.

8.2 Herroepen

Het herroepingsrecht is enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan T.V. mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

8.3 Retour sturen

De klant staat in de Producten op eigen kosten terug te sturen aan T.V. binnen de 14 dagen vanaf de datum van melding van ruil of herroeping. Een retourzending is voor eigen risico. T.V. is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van de Producten. Wanneer een retourzending niet of onvoldoende gefrankeerd is, brengen wij deze kosten (inclusief een eventuele boete) in mindering op het terug te storten bedrag.

 

8.4 Voorwaarden ruilen en herroepen

Producten zullen slechts teruggenomen worden als die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en mits voorlegging van het originele aankoopbewijs (kassaticket of factuur).
 

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals bloemen, planten,
Graszoden afhalen of leveren bij Tuincenter Vincent">graszoden en voeding

- gepersonaliseerde artikelen “op maat” van de klant (zoals: vijverfolie online bij Tuincenter Vincent">vijverfolie, Tuinhout koop je bij Tuincenter Vincent">tuinhout, Kunstgras bestel je online bij Tuincenter Vincent">kunstgras, onkruiddoek, big bags, ..)

- cadeaukaarten
- dieren
- artikelen die op jaarbasis slechts gedurende een korte periode gebruikt kunnen worden zoals
kunstkerstbomen">kunstkerstbomen, kerstverlichting">kerstverlichting, kerstdecoratie, paasgerief, enz.

 

Indien aan de voormelde voorwaarden van toepassing op het ruil- of herroepingsrecht niet volledig voldaan is, houdt T.V. zich het recht voor om:

de teruggave en terugbetaling te weigeren; en/of

een tegoedbon aan te bieden; en/of

het bedrag van terugbetaling te verminderen indien de goederen een waardevermindering hebben ondervonden die het gevolg is van handelingen die verder gaan dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

8.5 Terugbetaling

Nadat de klant gebruik heeft gemaakt van zijn ruil of herroepingsrecht en T.V. bevestigt de Producten terug te nemen, ontvangt de klant de betaling binnen de 14 dagen terug. T.V. betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee de klant heeft betaald, tenzij de klant een andere methode met ons afspreekt.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid en garanties

9.1 Aansprakelijkheid

T.V.is wat betreft de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. T.V. is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen, zal de aansprakelijkheid van T.V.:

- beperkt zijn tot vergoeding van de schade van de Klant die rechtstreeks en exclusief het gevolg is van de tekortkomingen van T.V.

- in ieder geval beperkt worden tot het bedrag van de prijs van de Producten die aan de basis liggen van deze aansprakelijkheid (maximum plafond);

- zich in ieder geval niet uitstrekken tot vergoeding van immateriële en/of indirecte schade, waaronder in het bijzonder inkomstenderving wordt begrepen.

De Klant moet T.V. binnen de 14 kalenderdagen volgend op het optreden van de beweerdelijk geleden schade per aangetekende brief waarschuwen en T.V. in staat stellen om alle nuttige vaststellingen te doen.

 

9.2 Voorstelling van de Producten

De Producten worden op de Website en in folders zo getrouw mogelijk voorgesteld en beschreven. Minieme afwijkingen zijn echter mogelijk, o.a. qua kleur. Bij de opgave van prijzen, maten en afbeeldingen vallen vergissingen en (druk-)fouten niet volledig uit te sluiten. T.V. spant zich in dergelijke afwijkingen zo veel mogelijk te beperken en, indien zij zich alsnog voordien, zo snel mogelijk recht te zetten. T.V. is niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden, foutieve vermeldingen of gebreken op de Website of in folders. De vermelding van Producten op de Website of in folders betekent niet dat een Product steeds en overal beschikbaar is.

 

9.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid
a) In geval van Overmacht
De niet-uitvoering van één of meerdere contractuele verbintenissen of de laattijdige uitvoering ervan door T.V. zal niet gezien worden als een wanprestatie in haar hoofde, voor zover deze niet-uitvoering of deze vertraging rechtstreeks te wijten is aan een geval van overmacht. T.V., slachtoffer van Overmacht:
- zal de Klant onmiddellijk schriftelijk informeren over de situatie en zijn gevolgen;
- zal overleggen met de Klant over gepaste voorlopige maatregelen en zal proberen, met de nodige voorzichtigheid om de oorzaak van de niet-uitvoering of de vertraging te elimineren, op te heffen of te verhelpen; en zal, nadat de oorzaak van de niet-uitvoering of van de laattijdige uitvoering is verdwenen, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, haar verplichtingen respecteren. In het geval de Overmachtssituatie langer dan 2 maanden duurt, kan de overeenkomst worden opgezegd door T.V. en / of door de Klant via e-mail, zonder dat dit de andere het recht geeft om een schadevergoeding te eisen.

b) In geval van niet-naleving van de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant en / of in geval van een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.

De Klant verbindt zich ertoe om de gebruikshandleiding van de fabrikanten te consulteren en om strikt de gebruiksaanwijzingen te respecteren voor elk aangekocht Product en dit teneinde elk risico op ongevallen voor zover mogelijk te vermijden. De Klant is er zich van bewust dat T.V. niet over de mogelijkheid beschikt om na te gaan of de Klant de gebruiksaanwijzingen van de Producten respecteert. T.V. is in ieder geval ontheven van zijn aansprakelijkheid bij een inadequaat gebruik van de Producten.

 

9.4 Algemene garantie

Bij de levering van de Goederen en Diensten dient de Klant de conformiteit van de geleverde Goederen en Diensten na te gaan, teneinde, in voorkomend geval, een voorbehoud te formuleren wat betreft hun conformiteit. De Klant is ertoe gehouden T.V. onmiddellijk in kennis te stellen indien hij een zichtbaar gebrek waarneemt aan de geleverde Goederen en/of Diensten.

Indien eventuele gebreken niet ter kennis worden gebracht binnen 14 dagen na de levering van de Goederen en/of Diensten, wordt de Klant geacht het geleverde Goed en/of de geleverde Dienst te hebben aanvaard en/of goedgekeurd.

 

9.5 Wettelijke garantie

De Producten worden verkocht onder de wettelijke voorziene garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de datum van levering van de Producten. De Klant moet T.V. informeren (per post/e-mail) over het gebrekkig Product binnen 1 maand na vaststelling van het gebrek en mits voorlegging van het aankoopbewijs. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

Na teruggave van het gebrekkige Product zal T.V. de Klant een nieuw Product sturen of het Product laten repareren en alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van de Producten, behalve als de ene optie onmogelijk is of onevenredige kosten voor T.V. met zich mee brengt ten opzichte van de andere optie. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht om een terugbetaling te eisen binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten. T.V. kan de terugbetaling echter verminderen rekening houdende met eventuele waardevermindering van de Producten. De aansprakelijkheid van T.V. zal in ieder geval beperkt zijn tot de vervanging van het geleverde, tot terugbetaling van het gefactureerde bedrag of tot de dekkingslimiet van de aansprakelijkheidsverzekering onder aftrek van gemaakte kosten.

T.V. is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, tekortkomingen van de Klant zoals het verkeerd opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en eventuele waarschuwingen. Enkel de Klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de verkochte Producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze aanwendt. Deze garantie is dan ook nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, slecht onderhoud, abnormaal/incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of aanpassingen aan het artikel door het toedoen van de Klant. Deze garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur zoals snijbloemen, seizoenplanten en slijtageproducten of levende artikelen zoals planten en dieren.

Sommige Producten hebben bovenop op de wettelijke garantieperiode een aanvullende fabrieksgarantie. Voor details over de toepasselijke voorwaarden verwijzen we naar de garantie van de fabrikant die bij de Producten werd verstrekt.

 

Artikel 10: Cadeaukaart (digitaal of fysiek)

10.1. Aankoop van de Cadeaukaart
De Klant kan een fysieke of digitale T.V. Cadeaukaart aankopen. De fysieke T.V. Cadeaukaart kan in de fysieke winkel aangekocht worden en de Klant zal deze direct meekrijgen na betaling ervan. De digitale T.V. Cadeaukaart is enkel beschikbaar via een Overeenkomst op afstand. Bij aankoop van een digitale Cadeaubon via een Overeenkomst op afstand krijgt de Klant de Cadeaubon direct per e-mail verstuurd na betaling ervan.

10.2 Gebruik van de Cadeaukaart
Zowel de digitale als fysieke Cadeaukaart is 5 jaar geldig vanaf activatie/aankoop en kunnen beide gebruikt worden via het scannen van de QR-code aan de kassa’s in de winkel of via het ingeven van het nummer vermeld op de Cadeaukaart in het daarvoor voorziene veld voor aankopen via Overeenkomsten op afstand (webshop).

Bij voorlegging van de fysieke of digitale Cadeaukaart, zal het aankoopbedrag op de Cadeaukaart worden afgetrokken van de totale prijs van de aankoop. Indien de waarde van de Cadeaukaart lager is dan de totaalprijs van de aankoop zal de Klant het saldo bijpassen. Indien de waarde van de Cadeaukaart hoger is dan de totaalprijs van de aankoop, zal het resterende saldo op de Cadeaukaart blijven staan. 
De Klant kan de fysieke Cadeaukaart meerdere keren opladen aan de kassa in de winkel met een bedrag naar keuze van maximaal 2.500 EUR.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende garantie en herroepingsrecht in deze Algemene contractvoorwaarden, zal T.V. de waarde van de fysieke of digitale Cadeaubon bij verlies, diefstal of beschadiging niet terugbetalen aan de Klant.

 

Artikel 11: Privacy
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze gegevens omgaan en deze verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorschrijft. Raadpleeg hier onze Privacy policy.

 

Artikel 12: Klantendienst

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.


Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze Klantendienst,

deze is bereikbaar van maandag tot zaterdag tussen 9u en 18u:

 

hetzij per telefoon : +32 (0)52 21 14 04

hetzij per mail: info@tuincenter-vincent.be

hetzij per gewone brief : Donckstraat 118, 9200 Dendermonde

 

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 In geval van Betwisting

In geval van enige betwisting tussen T.V. en de klant in verband met het gebruik van de diensten of de aankoop van de producten van T.V. en/of de toepassing of de interpretatie van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst tussen T.V. en de klant zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd. Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 

Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door T.V. houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg.

 

13.2 Nietigheid
Indien een bepaling van deze Algemene contractvoorwaarden nietig zou worden verklaard, komen de Klant en T.V. overeen dat deze niet uitvoerbaar zal zijn, maar dat de andere bepalingen van de Algemene contractvoorwaarden wel hun werking behouden, behalve wanneer de litigieuze bepaling essentieel is en de Algemene contractvoorwaarden niet meer ter goeder trouw gewijzigd kunnen worden teneinde het evenwicht van de rechten en verplichtingen van de Klant en T.V. te herstellen of behouden.

10.2 Bewijs
De transacties, verrichtingen op het netwerk, elektronische communicaties, connecties en andere elektronische manipulaties worden bewezen met behulp van .log bestanden, e-mails en transactiebestanden, die door T.V. kunnen worden bewaard op elektronische dragers. De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens.
Deze bewijsmogelijkheid verhindert noch de Klant, noch T.V. om elk ander bewijsmiddel te gebruiken dat door de wet wordt toegestaan.

10.3. Wijziging

T.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene contractvoorwaarden op elk ogenblik naar eigen goeddunken te wijzigen. De gewijzigde Algemene contractvoorwaarden treden in werking zodra zij op de Website geplaatst worden. Zij zullen enkel gelden ten aanzien van overeenkomsten die na de inwerkingtreding ervan worden afgesloten.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Laat ons weten waar je naar op zoek bent!

Velden met * zijn verplicht.