Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bloemen Vincent bvba

Ondernemingsgegevens    
Bloemen Vincent bvba
Handelsnaam
Tuincentrum Vincent
Donckstraat 118
9200 Dendermonde
BTW BE0429.132.750

info@tuincenter-vincent.be 

tel  +32 (0)52 21 14 04
fax +32 (0)52 22 14 28

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Bloemen Vincent, een bvba met maatschappelijke zetel te Donckstraat 118, 9200 Dendermonde (België), BTW BE 0429.132.750., (hierna 'Tuincentrum Vincent') biedt haar klanten de mogelijkheid om een deel van het assortiment van Tuincentrum Vincent online aan te kopen.  
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshop assortiment.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Tuincentrum Vincent is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Tuincentrum Vincent is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Tuincentrum Vincent.

Tuincentrum Vincent is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van Tuincentrum Vincent online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Tuincentrum Vincent. De klant kan binnen 24 uur na ontvangst van deze bevestiging de bestelling kosteloos annuleren. Na deze periode is de bestelling definitief. Tuincentrum Vincent behoudt het recht om een bestelling te weigeren en dit zonder verantwoording.

De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Bankcontact/Mister Cash
  • Via bankoverschrijving
  • Contant bij afhaling van de aangekochte goederen in de winkel, gelegen te Donckstraat 118, 9200 Dendermonde, België

Wij leveren enkel in België. Een aantal producten wordt naar een beperkte regio verzonden (cf. beschrijving en verzendkosten bij elk product of Transportkosten webshop).

Wanneer de aangekochte artikelen op de webshop de gewichtsgrens van 30 kg overschrijden dan kan de verzending in twee gesplitst worden en kunnen er extra transportkosten in rekening gebracht worden. Wanneer dit het geval is, neemt Tuincentrum Vincent steeds contact op met de klant om tot een overeenstemming van transport te komen. Wanneer de klant met het voorstel niet akkoord kan gaan, kan in onderling overleg de order kosteloos geannuleerd worden.

Producten die gekocht zijn in onze webshop, maar waar wij nog geen betaling van ontvangen hebben, blijven maximum 7 dagen gereserveerd voor de klant. Eens deze termijn verstreken is, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen om aanspraak te maken op deze artikelen. Betaalde bestellingen krijgen steeds voorrang op niet-betaalde.

Artikelen die besteld zijn met ‘betaling bij afhaling’ worden gereserveerd tot de opgegeven datum van afhaling. Eens de termijn verstreken is, moet de klant een nieuwe bestelling plaatsen om aanspraak te maken op deze artikelen. Betaalde bestellingen krijgen steeds voorrang op niet-betaalde.
 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Tuincentrum Vincent. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tuincentrum Vincent te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tuincentrum Vincent beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Tuincentrum Vincent zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7: Klachten

Indien de klant klachten of vragen heeft omtrent door Tuincentrum Vincent geleverde goederen of over de bestelprocedure, dan kan de klant een e-mail sturen naar info@tuincenter-vincent.be of een brief naar Tuincentrum Vincent, Donckstraat 118, 9200 Dendermonde, België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
 

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Tuincentrum Vincent via info@tuincenter-vincent.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Tuincentrum Vincent.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur zoals snijbloemen, handgebonden boeketten, bloemstukken, kamerplanten, tuinplanten, andere levende materialen die verkocht worden op de webshop van Tuincentrum Vincent, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.
 

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan Tuincentrum Vincent mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering de klantendienst van Tuincentrum Vincent op de hoogte stellen van hun beslissing de overeenkomst te herroepen en dit via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail). De klant moet de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op zijn kosten terug bezorgen aan Tuincentrum Vincent, Donckstraat 118, 9200 Dendermonde, België.
De kosten van het retourzenden zijn de kosten die BPost, Kiala of een andere door de klant gekozen verzender in rekening brengt, afhankelijk van de grootte van het pakket. Wanneer een retourzending niet of onvoldoende gefrankeerd is, brengen wij deze kosten (inclusief een eventuele boete) in mindering op het terug te storten bedrag. Afhankelijk van de door de klant bestelde producten kan hij er ook voor kiezen om deze gratis zelf terug te bezorgen aan ons tuincentrum. Een retourzending is voor eigen risico. Tuincentrum Vincent is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoekraken van producten. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
- producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals bloemen, planten, kerstbomen, graszoden, andere levende materialen en dierenvoeding
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of besteld (zoals er zijn: siergrind en -split, schanskorven, Firestone vijverfolie, tuinhout, graszoden, anti-wortel/onkruiddoek, brandhout, pellets,...) 
- cadeaubonnen 
- levende producten zoals vissen en huisdieren
- artikelen die op jaarbasis slechts gedurende een korte periode gebruikt kunnen worden zoals kunstkerstbomen, kerstverlichting, kerstdecoratie, enz.

Nadat de klant gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht ontvangt hij de betaling binnen de veertien dagen terug. Tuincentrum Vincent betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee de klant heeft betaald, tenzij de klant een andere methode met ons afspreekt.
 

Artikel 10: Privacy

Tuincentrum Vincent respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door het gebruiken van de website van ons tuincentrum laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen mogelijk persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Alle gegevens die niet nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij u bij een dergelijk verzoek vragen om u te identificeren.

E-mail & nieuwsbrief

Wij kunnen u via een nieuwsbrief informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere commerciële e-mail of nieuwsbrief die wij u toesturen bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. In geen geval wordt het abonneebestand verstrekt aan derde partijen.

Wij kunnen u bovendien e-mails sturen om u te informeren over de uitvoering van de tussen u en ons bestaande (koop)overeenkomst, bijvoorbeeld over status updates van uw bestelling. Als u op onze website een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een (koop)overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Logischerwijs verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerder o.a. uw naam en adresgegevens om uw bestelling te bezorgen. Wanneer  u met een creditcard of een vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven we uw kaartgegevens door aan onze betalingsprovider ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde instanties overhandigen.

Klantgegevens

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw vraag of bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw naam, uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelling of order (artikel, aantal, prijs) van dat moment. Wij gebruiken deze gegevens om de met u gesloten overeenkomsten uit te voeren.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Tuincentrum Vincent heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Diensten van Google

Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics en Google Adwords, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Websites van derden

Deze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@tuincenter-vincent.be
 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Tuincentrum Vincent om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 12: Klantendienst Tuincentrum Vincent

De klantendienst van Tuincentrum Vincent is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 52211404, via e-mail op info@tuincenter-vincent.be of per post op het volgende adres Tuincentrum Vincent, Donckstraat 118, 9200 Dendermonde, België.
 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tuincentrum Vincent. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Tuincentrum Vincent kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.
 

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde, België bevoegd.